پاورپوینت پاسخ ها سازگاری فعالیت در ارتفاع

پاورپوینت پاسخ ها سازگاری فعالیت در ارتفاع

پاورپوینت  پاسخ ها سازگاری  فعالیت در ارتفاع

 

 پاورپوینت  پاسخ ها و سازگاری در طی استراحت و فعالیت در ارتفاع

 

 

 

 

مقدمه

 

صعود به ارتفاع باعث کاهش فشار اکسیژن می شود که در نتیجه به صورت فوری باعث افزایش ضربان قلب و تهویه می شوداینجا هم مشاهده کنید