پاورپوینت سبب شناسی و پیامد سارکوپنیا

پاورپوینت سبب شناسی و پیامد سارکوپنیا

پاورپوینت سبب شناسی و پیامد سارکوپنیا

 

سبب شناسی و پیامدهای تمرینات ورزشی در سارکوپنیا

 

 

در میان فاکتورها یکی از دلایل اصلی در این پروسه به نظر می رسد تولیدات و عمل سیری سایتوکاین ها می باشد.

 IL-6 نقش معناداری در سارکوپنیا از طریق دو مکانسیم بازی می کند

مکانیسم مستقیم  منجر به کاتابولیسم عضله می شود.

مکانیسم غیر مستقیم که اشتها را کاهش می دهد و خطر سو تغذیه را افزایش می دهد.

 

سایتو کاین های التهابی بطور مستقیم مرتبط با کاهش توده عضله در افراد مسن می باشد

سایتوکاین های التهابی بویژه TNF آلفا  محرک قوی پروتئولیز از طریق فعالیت  UPSمی باشد.

                (سیستم یوبی کیوتین-پروتئوزوم)=Ubiquitin-Proteosome system

 

IL-1 – IL-6 و  آلفا TNF- جذب و مصرف غذا را کاهش می دهد و وزن بدن را کاهش می دهد

 

 

¨سارکوپنیا بعنوان یک سندرم پاتولوژیکی تعریف می شوداینجا هم مشاهده کنید