پاورپوینت برنامه ریزی

پاورپوینت برنامه ریزی

پاورپوینت برنامه ریزی

پاورپوینت برنامه ریزی Planing

برنامه ریزی ملی – کوتاه مدت –میان مدت – بلند مدت  

 

 

 

 

 

- چکیده (

 

—هیچ سازمانی به هدفی دست پیدا نمی کند جز اینکه برنامه داشته باشد چون منابع محدود است. هر آرمانی که در ذهن ما باشد بدون برنامه دست نیافتنی است باشیم. چطور پروژه ای هزینه ای  بالغ بر 100 میلیارد ریال برآورد داشته باشد و بخواهد بدون برنامه ریزی در طی یک سال هزینه کند و.....  درزندگی خود هم بایدبرنامه داشته باشیم.اینجا هم مشاهده کنید