پاورپوینت آشنایی با شرکت های جوینت ونچر

پاورپوینت آشنایی با شرکت های جوینت ونچر

پاورپوینت آشنایی با  شرکت های جوینت ونچر

 

 

 

 

 

آشنایی با شرکت های جوینت ونچر

تعریف

    به عنوان نمونه :«Joint Venture»  اصطلاحاً به معني تجارت جمعي يا به معاملات گروهي مدت دار اطلاق        مي شود. به سازمان مذکور، سرمايه گذاري مشترک نيز       مي گويند. اين اصطلاح در حقوق بين المللي نيز در مشارکت هايي که براي يک امر خاص و در يک زمان کوتاه تجاري تشکيل  شده به کار  مي رود. در مشارکت هاي تجاري مذکور، که گاه در قالب ايجاد شخص حقوقي و يا قرارداد مشارکت ظاهر مي شود، موضوع عمليات مشارکت از اهميت خاصي برخوردار است.

 

مهمترین ویژگی های این شرکت ها

oرابطه قراردادياینجا هم مشاهده کنید